Uppmuntra till bra måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning - Livsmedelsverket

Uppmuntra till bra måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ur nyhetsarkivet 2012-10-19

Bra matvanor, trivsamma måltider och hälsosamma levnadsvanor är viktigt för att förbättra hälsan hos personer med olika funktionsnedsättningar som bor på gruppbostäder. Det vill Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut uppmärksamma med broschyren ”Uppmuntra till bra måltider”.Broschyren riktar sig till ansvariga chefer för grupp- och servicebostäder och syftet är att uppmuntra till kompetensutveckling hos personalen.

– Kvalitén på skolmat och mat på äldreboende diskuteras ofta, men det är inte ofta som maten på gruppboenden lyfts fram. De som bor på gruppboenden är en viktig men ofta bortglömd grupp i det här sammanhanget, säger Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Studier visar att ohälsosamma matvanor och bristande fysisk aktivitet är vanligt bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket också till viss del förklarar att fetma är ett problem i denna grupp.

– För att underlätta bra mat- och rörelsevanor är det viktigt att ge individen möjlighet att göra hälsosamma val i vardagen. Att kunna visa på att nyttig mat kan vara ett gott alternativ är en viktig uppgift för omsorgspersonalen, men stödet måste alltid ges med största respekt för individens rätt att själv bestämma, säger Eva Sundberg.

Personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ i vardagen.

– Det är viktigt att personalen i gruppbostäder har ett professionellt förhållningssätt till mat och måltider. För att klara det behövs kunskap och stöd från personer med kompetens i kostfrågor.

Några exempel på hur bra matvanor kan främjas på gruppboenden:

  • Frågor kring mat och hälsa inkluderas i policys, riktlinjer och handlingsplaner.
  • Hälsoombud/kostombud utses bland personalen och de ges särskilt ansvar för frågor om mat och hälsa.
  • De boende involveras i matlagningen och i andra sysslor vid måltiderna och detta blir en naturlig del i de dagliga rutinerna.


Ett friskare Sverige är en uppmärksamhetsvecka kring mat och fysisk aktivitet som Statens folkhälsoinstitut genomför den 15–21 oktober. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan. Dessutom uppmärksammar veckan sociala skillnader i hälsa och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Uppmuntra till bra måltider på grupp- och servicebostäder

 

Ytterligare information: Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, telefon 018-17 56 06