Länsstyrelserna brister i kontrollen av primärproduktionen - Livsmedelsverket

Länsstyrelserna brister i kontrollen av primärproduktionen

Ur nyhetsarkivet 2012-07-12

Länsstyrelserna brister i kontrollen av primärproduktionen – odling, uppfödning av djur, jakt och fiske – som de tog över från kommunerna 2009. De senaste åren har antalet kontroller minskat kraftigt och de kontroller som utförs omfattar inte alla områden inom livsmedelslagstiftningen. Det visar Livsmedelsverkets sammanställning av länsstyrelsernas rapportering av livsmedelskontrollen 2010 och 2011.

 

Sedan 2008 har det totala antalet kontroller minskat med närmare 35 procent. Bara en femtedel av de kontroller som görs omfattar alla områden inom livsmedelslagstiftningen. Istället planeras kontrollen i stor utsträckning utifrån de krav som gäller för att få jordbrukarstöd.  Totalt genomfördes 708 kontroller under 2011.


– Det här gör att vissa branscher inte kontrolleras idag, eftersom det inte är alla branscher som kan få jordbrukarstöd. Det är inte acceptabelt, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör på Livsmedelsverket.

 

Många primärproducenter

I Sverige finns cirka 80 000 primärproducenter. Till primärproduktion räknas odling av frukt och grönsaker, spannmål, uppfödning av djur, mjölk- och äggproduktion men även jakt, fiske och insamling av vilda bär och svamp.

 

Kontrollen måste bli bättre

Branscher som kontrollerades i mycket liten utsträckning eller inte alls under 2010 och 2011 var frilandsodling av bladgrönsaker, odling av bär, frukt, köksväxter och baljväxter, uppfödning av fjäderfä, fiske och odling av fisk- och kräftdjur. Till exempel frilandsodling av bladgrönsaker är klassad som ”högriskbransch” och bör därför prioriteras högst i kontrollen.

 

– Bristerna kan bero på att kontrollen fortfarande är under uppbyggnad, men det är tydligt att det går alldeles för långsamt. Resursbrist anges också som skäl, säger Katarina Bäcklund Stålenheim.

 

Vägledning följs inte

I samband med att kontrollansvaret fördes över till länsstyrelserna tog Livsmedelsverket och Jordbruksverket fram en vägledning för att stödja planeringen av kontrollen. I den framgår att kontrollen ska vara riskbaserad, det vill säga styras till de branscher och verksamheter där de största riskerna finns.

 

– Tyvärr följer inte länsstyrelserna, med något enstaka undantag, vägledningen och de fokuserar inte kontrollen där den gör störst nytta ur ett folkhälsoperspektiv. I stället är det branscher i prioriteringsklass två som kontrolleras mest, säger Katarina Bäcklund Stålenheim.

 

Långt under målsättning

Antalet kontroller som genomförts utifrån vägledningen för risklassificering har dock ökat från 30 kontroller 2009 till 100 kontroller 2010 och 159 kontroller 2011, vilket är positivt. Men antalet ligger långt under den generella, nationella målsättningen som innebär att minst en procent, det vill säga 800, av alla livsmedelsföretag ska kontrolleras årligen.

 

Öppnas i nytt fönster Länsstyrelsens rapportering av livsmedelskontrollen inom primärproduktionen 2010- 2011, Livsmedelsverkets rapport 13/2012

 

Mer om primärproduktion

 

Ytterligare upplysningar
Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör, 0733-54 53 84
Livsmedelsverkets pressjour, 018-17 53 40