Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Mindre vanligt med otillåtna halter av bekämpningsmedel i frukt och grönt

Pressmeddelande 2014-09-29

2013 års provtagning av bekämpningsmedel i livsmedel i Sverige visar på fortsatt låga halter. Andelen prov där gränsvärdena överskreds var också låg. Proven på barnmat och animaliska livsmedel var helt fria från mätbara halter av bekämpningsmedel.


I 2013 års kontroll hittades sammanlagt 18 av 1 836 prov (1 procent) där gränsvärdet överskreds:

  • Flest överskridanden fanns i frukt och bär, 12 av 893 prov (1,3 procent).
  • I grönsaker hittades överskridanden i 3 av 496 prov (0,6 procent).
  • I spannmål och spannmålsprodukter hittades överskridanden i 2 av 241 prov (0,8 procent).
  • I 1 av 23 prov av te hittades ett överskridande.
  • Inget av de 37 proven av barnmat innehöll några mätbara halter av bekämpningsmedel.
  • Samtliga prov av animaliska livsmedel (totalt 62 prov) var fria från mätbara resthalter.

– Det är en mycket glädjande trend. Fynd av bekämpningsmedel är fortfarande vanligt förekommande, men vi ser allt färre fall där gränsvärdena överskrids, säger Anders Jansson, statsinspektör på Livsmedelsverkets kontrolledningsenhet.

 

Kontroll även av vin

2013 ingick vin för första gången i EU:s gemensamma kontrollprogram. I drygt hälften av alla prov på vin fanns rester av bekämpningsmedel, men i låga halter; de flesta låg mellan 1 och 5 procent av gränsvärdet. Som mest nådde ett prov upp till 20 procent av gränsvärdet för det aktuella ämnet.


En produktgrupp som stack ut var torkade gojibär från Kina. Samtliga tio prov innehöll minst 12 olika restsubstanser, och i genomsnitt fanns nästan 15 olika ämnen, dock samtliga under gränsvärdet.


– Även om det inte förekom några överskridanden i gojibär är det anmärkningsvärt att samtliga prov innehöll så många olika restsubstanser. Det ser vi inte i någon annan varugrupp, konstaterar Anders Jansson.


 

Graf över överskridande av gränsvärde 1998-2013

 

Strängare regler från 2014

Från den 1 januari 2014 har reglerna skärpts ytterligare genom en ny EU-lag om hållbar användning av bekämpningsmedel. Den nya lagen innebär att kemiska bekämpningsmedel ska vara den sista utvägen i en lång kedja av åtgärder, som att odla i en bra växtföljd, använda mer motståndskraftiga sorter, anpassa odlingen till jordart och klimatmässiga förutsättningar, samt att använda biologiska bekämpningsmedel där det är möjligt.


– Vi går redan åt rätt håll med minskad användning av bekämpningsmedel i EU, men förhoppningsvis kommer de nya reglerna att innebära ännu lägre halter under kommande år, säger Anders Jansson.

 

Sammanfattningsvis tycker han att vi kan känna oss trygga med de livsmedel som säljs i Sverige.


– Resultaten från provtagningen visar att resthalterna av bekämpningsmedel är så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

 

Fakta om provtagningen:

Under 2013 analyserade Livsmedelsverket cirka 465 substanser i totalt 1 836 stickprov av färska, frysta eller bearbetade livsmedel. Då ingick 893 prov av frukt och bär, 496 prov av grönsaker, 241 prov av spannmål och spannmålsprodukter, 37 prov av barnmat, 107 prov av övriga processade produkter som juice, viner, konserver och torkad frukt, och 62 prov av animaliskt ursprung.

 

Fakta om gränsvärden:

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester baseras på en toxikologisk riskvärdering och på resthaltsförsök utförda enligt den rekommenderade användningen, så kallad god jordbrukssed (Good Agricultural Practice, GAP). Sedan 1 september 2008 är gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel fullständigt harmoniserade inom EU. Det innebär att samma gränsvärde ska gälla för ett visst ämne i en produkt, oavsett var produkten är framställd.

 

När ett ämne inte är godkänt inom EU eller om det inte får användas på grödan i fråga fastställs gränsvärdet till kvantifieringsgränsen (LOQ, lägsta halt som analysmetoden kan bestämma), vilket oftast är 0,01 mg/kg. Det kan även vara så att användningen, som baseras på god jordbrukssed, leder till resthalter under LOQ, vilket då gör att gränsvärdet även i dessa fall sätts till LOQ.

 

Rapporten i sin helhet publiceras i oktober 2014.

 

Ytterligare information för journalister: Kontakta Livsmedelsverkets pressjour, telefon 018-175340

Uppdaterad: 2011-05-12