Deoxynivalenol – DON - Livsmedelsverket

Deoxynivalenol – DON

Vad är DON?

DON hör till en grupp mögelgifter som kallas trichotecener. DON förekommer i spannmålsgrödor för foder- och livsmedelsändamål, framförallt i vete och havre. Mögelgiftet bildas av två mögelsvampar, Fusarium graminearum och Fusarium culmorum inom släktet Fusarium.

 

Är det vanligt att DON finns i spannmål?

Ja, det är vanligt att det finns låga halter. Vissa år innehåller vete eller havre mer DON än andra år, vilket först och främst beror på väderfaktorer. Spannmål kontrolleras regelbundet och därmed behöver vi inte oroa oss för eventuella hälsorisker av mögeltoxiner i spannmålsbaserade livsmedel.

 

Hur märker jag att jag ätit spannmål med DON?

Om livsmedel innehåller små mängder DON märker vi ingenting av detta. Om halterna däremot skulle bli mycket höga, långt över gränsvärdet, kan man få diarré, illamående och magsmärtor. De halter vi hittills uppmätt är dock så låga att det är mycket osannolikt att de ger dessa symtom.

 

Vad händer när djuren äter foder förorenat med DON?

Matvägran är det mest uttalade symptomet hos samtliga djurslag men akut DON-förgiftning hos djur karaktäriseras också av kräkningar, viktsförlust och diarré. Vid obduktion ses nekros (död vävnad) i mag-tarmkanal, benmärg och lymfatisk vävnad. Hur uttalade symptomen blir beror av dos och individens känslighet.

 

Svin är det mest känsliga djurslaget. Nötkreatur verkar kunna tolerera ganska höga halter tack vare att våmmens mikroorganismer har förmåga att bryta ned dessa mögelgifter. Mer information DON:s effekt på djurhälsa finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats, se länk till höger på denna sida.

 

Kan man få i sig DON via kött?

DON bedöms inte utgöra någon risk i animaliska livsmedel, eftersom de utsöndras snabbt från djurkroppen.

 

Vem kontrollerar att det inte finns DON i spannmål vi äter?

Den huvudsaliga kontrollen görs av branschen själv. Det företag som hanterar livsmedlet har ansvaret för att produkten är säker. Utöver den kontrollen kan den ansvariga kontrollmyndigheten göra offentlig kontroll. I det här fallet är det kommunerna, där företagen finns, som har kontrollansvar. Livsmedelsverket bedriver årligen ett nationellt kontrollprogram av mykotoxiner (mögelgifter) i livsmedel.

  

Hur går kontrollen till?

Den mest omfattande kontrollen görs i spannmålshandeln. Kontrollen sker vid inleveranser av spannmål. Man undersöker om spannmålen uppfyller de krav som finns för livsmedelsändamål. Om den inte gör det kan den gå till djurfoder eller bränsle. Under 2011 har man sett höga DON-halter i havre och därför kontrolleras 100 procent av havreleveranserna. Även i nästa led i livsmedelskedjan, som är kvarnarna, tas stickprov.

Uppdaterad: 2014-11-14

Fördjupad information

» Trichothecener