Krav på näringsriktiga skolluncher i nya skollagen - Livsmedelsverket

Krav på näringsriktiga skolluncher i nya skollagen

 

I skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställs krav på att skolmåltiden både ska vara kostnadsfri och näringsriktig. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt. Kravet finns för alla de obligatoriska skolformerna (årskurs 1–9) och gäller både offentliga och fristående skolor.

 

Näringsrekommendationerna anger rekommenderat dagligt intag av näringsämnen och referensvärden för energi för olika kön och åldersgrupper. Rekommendationerna är till för att ge förutsättningar för god hälsa och minska risken för kostrelaterade sjukdomar. Våra nationella rekommendationer är framtagna genom systematiska litteraturgenomgångar av experter på nordisk nivå och revideras vart åttonde år. Nuvarande rekommendationer (NNR 2012) publicerades i oktober 2013. Läs mer om näringsrekommendationerna på länken till höger.

 

Dokumentation

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas. Eftersom skolmåltiderna är en del av utbildningen omfattas även de av kravet. Dokumentationen ska också återkopplas till huvudmannanivån, det vill säga ansvarig nämnd eller styrelse. Det räcker alltså inte med en bra planering, måltidschefernas arbete bör följas upp och behandlas på huvudmannanivå. En undersökning som Skolinspektionen gjorde våren 2012 visade att majoriteten av de granskade huvudmännen saknade rutiner och system för att följa upp skolmåltidernas näringsinnehåll och kvalitet. Läs mer på Skolinspektionens webbplats på länken till höger.

 

För att veta att maten som serveras verkligen innehåller rätt mängd energi och näring behöver innehållet bedömas eller beräknas. Antingen görs en näringsberäkning eller en enklare näringsbedömning med det webbaserade verktyget SkolmatSverige. SkolmatSveriges bedömning passar bäst för skolrestauranger som i stor utsträckning följer råden Bra mat i skolan. Näringsberäkningar ger större frihet i menyplaneringen, men kräver kompetens inom näringslära på högskolenivå för att genomföra och värdera. Läs mer om näringsberäkningar och om SkolmatSverige i menyn till höger.

 

Seminarier till beslutsfattare

I november 2012 anordnades seminarierna " Så klarar din verksamhet nytt lagkrav på skolmaten". De vände sig till politiker och beslutsfattare och anordnades i samverkan med Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt Miljöstyrningsrådet. Ta del av seminarierna via länken till höger på denna sida.

 

Utbildningar 2013

Under våren 2013 anordnades heldagsutbildningarna "Skolmåltider i världsklass" för personer som planerar och tillagar skolmåltider vid 20 tillfällen runt om i landet. Se dokumentation och bilder som deltagarna skickat in via länken under "Läs mer" till höger på denna sida. Där finns även utbildningsmaterial fritt att använda vid egna informationsmöten och utbildningar.

Uppdaterad: 2014-01-24