Ekologisk mat - Livsmedelsverket

Ekologisk mat

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

Om man vill äta ekologisk mat ska man titta på märkningen på produkterna. På den här sidan kan du bland annat läsa om hur maten ska märkas för att du ska veta att den är ekologisk.

 

Är du företagare och behöver ett tillstånd för import? Klicka på länken Importtillstånd till höger.

Om du behöver tillstånd för att få använda en konventionell ingrediens i ditt ekologiska livsmedel, klicka på länken Tillstånd konventionella ingredienser till höger.

 

På den här sidan

Vad skiljer ekologisk mat från konventionellt producerad?

Regler om ekologisk mat

Krav på anmälan till kontrollorgan

Märkning av ekologisk mat

Kontroll av den ekologiska maten

Ekologisk mat och hälsa

Ekologisk mat och kvalitet


 

Vad skiljer ekologisk mat från konventionellt producerad?

I den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel med andra åtgärder. Vissa hjälpmedel i produktionen, som betraktas som "naturliga", får användas, till exempel såpvatten och kalk.

 

Fodret är i huvudsak ekologiskt producerat på den egna gården.

 

Läkemedel för djur, till exempel antibiotika, används restriktivt. Om ett djur får läkemedel förlängs karenstiden innan djuret slaktas.

 

Det är också viktigt att djuren vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende.

 

Genetiskt modifierade organismer får inte användas vid ekologisk produktion. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser och så kallade processhjälpmedel kan användas reglerat.

 

Regler om ekologisk mat

Det finns regler - EG-förordningar - som reglerar den ekologiska produktionen inom medlemsländerna.

 

I förordningarna står det

 • hur produktionen ska gå till
 • hur produkterna ska märkas
 • hur kontrollen ska ske
 • vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU

EG:s bestämmelser om ekologiska animaliska livsmedel och ekologiska varumärken började gälla den 24 augusti 2000. Sverige anslöt sig till förordningens regler för ekologisk produktion den 1 januari 1995.


Hur produktionen och kontrollen ska gå till finns beskrivet i förordningarna; rådets förordning (EG) nr 834/2007, och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 som alla medlemsstater i EU måste följa. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa förordningar eller ha likvärdiga regler.

 

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 upphörde att gälla efter den 31 december 2008 och har ersatts med rådets förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning 889/2008, som är tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 834/2007. Båda förordningarna ska tillämpas från och med 1 januari 2009. Observera att det finns övergångsregler. Observera även att det redan finns ändringar i förordning 834/2007 och förordning 889/2008. Ändringarna finns i nya kommissionsförordningar som finns under rubriken "Fördjupad information" till höger på sidan.

 

Krav på anmälan till ett kontrollorgan

Inom EU ska som huvudregel alla som framställer, bereder, förvarar eller importerar från tredje land och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan samt låta sitt företag omfattas av kontroll. I Sverige görs dock undantag från kravet på anmälan och kontroll för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, under förutsättning att de inte

- förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land, eller

- samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma slag.

Läs mer  under länken "Beslut om undantag från anmälan".

 

I Sverige finns sex godkända kontrollorgan som kontrollerar och certifierar ekologiska livsmedel:

 • Kiwa Sverige
 • SMAK AB
 • HS Certifiering AB
 • Valiguard AB
 • ProSanitas Certifiering AB
 • Intertek Certification AB

Läs mer om kontroll och kontrollorgan under rubriken "Läs mer" till höger på denna sida, Kontroll av ekologisk mat.

 

Märkning av ekologisk mat

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan. För övriga 5 procent kan man ansöka hos Livsmedelsverket att få använda en konventionell ingrediens när det inte finns ekologisk ingrediens av jordbruksursprung i rätt mängd eller av rätt kvalitet. Under Fördjupad information till höger, "konventionella ingredienser", finns mer information om hur man ansöker om att få använda en sådan.

 

Ekologisk mat ska vara märkt med kodnumret för det kontrollorgan som har övervakat det sista steget i produktionen av maten. I Sverige ska det vara ett av de sex godkända kontrollorganen:

 • Kiwa Sverige SE-EKO-01
 • SMAK AB: SE-EKO-03
 • HS Certifiering AB: SE-EKO-04
 • Valiguard AB: SE-EKO-05
 • ProSanitas Certifiering AB: SE-EKO-07
 • Intertek Certification AB: SE-EKO-08

Komissionen publicerar årligen en lista över kontrollorgan och offentliga myndigheter i EU och EES-länder som kontrollerar ekologiska livsmedel. På livsmedel som har producerats inom EU ska kodnummer användas på livsmedelsförpackningen. Om livsmedlet är märkt med kontrollorganets kodnummer kan man gå in under länken" Komissionens lista över organ och offentliga myndigheter i EU och EES-länder" för att se vilket kontrollorgan eller kontrollmyndighet som har kontrollerat livsmedlet.  


EU:s logotyp för ekologiska livsmedel ska finnas på förpackningar för livsmedel producerade inom EU, men det finns övergångsregler som sträcker sig fram till 1 juli 2012. Läs mer om den ekologiska logotypen via länkar till höger.


Mat som innehåller mindre än 95 procent ekologiska ingredienser får inte märkas och beskrivas som ekologiska. Termer som avser ekologisk produktion får endast användas i förteckningen över ingredienser, och förteckningen ska innehålla en uppgift om den totala procentandelen ekologiska ingredienser i förhållande till den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung.

 

Kontroll av den ekologiska maten

När konsumenter möter EU-logotypen för ekologisk mat i butiken ska de känna sig säkra på att den maten svarar mot de krav som EG-förordningen ställer. Det handlar om redlighet - att ett livsmedel ska vara det den utger sig för - men också om etik. Därför är kontrollen viktig. EU-logotypen och märkning med ett ekologiskt kontrollorgans kodnummer får bara sättas på sådana produkter som är ekologiskt kontrollerade.

 

Ekologisk mat och hälsa

Studier, där Livsmedelsverket deltagit, visar att det vanligtvis inte finns påvisbara halter av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter.

I studierna går det inte att påvisa några skillnader mellan ekologiskt och konventionellt odlade produkter när det gäller halter av naturliga gifter, till exempel mögelgifter, i spannmål eller solanin i potatis.

 

Forskning visar inte på några entydiga skillnader i vitamin- och mineralhalt hos växter odlade på de två sätten.

 

Livsmedelsverket anser att det behövs fler undersökningar för att se skillnaderna mellan produkter som odlats konventionellt och ekologiskt.

 

Ekologisk mat och kvalitet

Kvalitet är inget enkelt begrepp när det handlar om livsmedel. Livsmedelskvalitet är en fråga om såväl mätbara egenskaper och produktionsmetoder som konsumentens personliga åsikter om matens smak och utseende.

 

Uppdaterad: 2014-11-12