Nationell samordning - Livsmedelsverket

Nationell samordning

 

Det är många som är inblandade i vattnets väg från vattentäkt och brunn till konsumenternas kranar i Sverige. I dag delas det centrala myndighetsansvaret för dricksvatten mellan Havs- och Vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Vattenmyndigheterna, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Livsmedelsverket. Fler än fem olika departement har hand om dricksvattenfrågor i Sverige. Sedan 2009 är det Livsmedelsverkets ansvar att samordna dricksvattenfrågor i Sverige. Läs mer om andra myndigheters ansvar under rubriken Läs mer på andra webbplatser till höger.

 

Bild över vattnets väg i samhället

 

Bakgrund till uppdraget


Ett förändrat klimat kan enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) leda till att vi inte klarar vår dricksvattenförsörjning. Extrema väderhändelser med ökad nederbörd, risk för ras och skred, kan komma att ställa stora krav på dricksvattenproduktionen i framtiden. Dessa risker kräver en övergripande samordning av det delade myndighetsansvaret.

 

Regeringen har därför prioriterat dricksvatten och utsett Livsmedelsverket till samordnande myndighet för dricksvattenfrågor på nationell nivå. Förslaget presenterades i ”En sammanhållen klimat- och energipolitik: Klimat” (prop. 2008/09:162), som antogs av riksdagen i juni 2009. Samordningsansvaret har även införts i Livsmedelsverkets instruktion.

 

Beslutet från regeringen baseras på att riskerna för smittspridning och förorening av dricksvattentäkter kan bli stora i framtiden. De förutser åtgärder som innebär stora kostnader för att garantera Sveriges dricksvattenförsörjning. Regeringens bedömning var att det var naturligt att ge Livsmedelsverket detta ansvar eftersom nationell regelutveckling och tillsyn över dricksvatten ingår i Livsmedelsverkets nuvarande uppdrag.

 

Samordningsansvaret omfattar flera uppgifter och även andra aktörer än de centrala myndigheterna ska bjudas in att delta. Bland annat nämns att Livsmedelsverket ”ska verka för en koordinerad offentlig förvaltning som är ändamålsenlig för vad som kommer att krävas på dricksvattenområdet till följd av ett förändrat klimat”. Dessutom betonas att Livsmedelsverket ska vara ”pådrivande och inriktande när det gäller forskning och utveckling till stöd för klimatanpassning inom dricksvattenområdet” samt arbeta med informationsinsatser.
 

 

Uppdaterad: 2013-07-01