Perfluorerade alkylsyror, PFAA - Livsmedelsverket

Perfluorerade alkylsyror, PFAA

Vad är PFAA?

 

PFAA, perfluorerade alkylsyror, är en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. De används i industriella processer och i produkter som impregneringsmedel, smörjmedel, färger och brandsläckningsskum. PFAA är svårnedbrytbara och finns spridda i miljön.

Är det farligt att få i sig PFAA?


Med den kunskap vi har idag så innebär de halter som uppmätts i Uppsalas dricksvatten sannolikt inte någon hälsorisk. De ämnen som främst har studerats i djurförsök är PFOS och PFOA. Vid höga doser har de påverkat ämnesomsättningen, reproduktionsförmågan och levern hos försöksdjuren.

 

Varför undersöker Livsmedelsverket PFAA?


Livsmedelsverket gör varje år undersökning av gravida och ammande kvinnors halter av miljöföroreningar i kroppen, på uppdrag av Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning (HÄMI). Syftet är att följa utvecklingen av unga kvinnors exponering för miljöföroreningar som finns i mat. Detta görs för att undersöka om åtgärder för att minska halterna i mat ger det resultat man önskar. Undersökningarna har gjorts på kvinnor i Uppsala.

En undersökning som skickades till naturvårdsverket 2011 visade att halterna av vissa PFAA har ökat sedan början av 2000-talet. I maj 2012 gjorde Livsmedelsverket en mindre undersökning av dricksvatten i Uppsala efter att PFAA hittats i vattnet på några andra orter. Undersökningen visar förhöjda halter av PFAA. Resultatet skickas till Uppsala Vatten och Uppsala kommun.

 

Hur kan det finnas i vattnet?


Livsmedelsverkets resultat visar på förhöjda halter i Uppsalas dricksvatten. Uppsala Vatten och Miljökontoret utreder för närvarande varifrån föroreningarna kan komma.

 

Vad gör Livsmedelsverket nu?


Livsmedelsverket fortsätter undersöka PFAA hos kvinnor i Uppsala och i samverkan med dricksvattenproducenterna följer vi gärna förekomsten i dricksvattnet. Livsmedelsverket fortsätter också att ge expertstöd till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter.

Uppdaterad: 2012-09-03

Fördjupad information

 

 Perfluorerade alkylsyror i Uppsalas dricksvatten Riskvärdering

Läs mer på andra webbplatser

  

Uppsala Vattens pressmeddelande